פורום למידת עמיתים ככלי לפיתוח מנהלים
(תקציר לספר המאמרים של כנס ההדרכה 1996)

 
 

כלי ייחודי לפיתוח מנהלים המבוסס על למידת עמיתים בהנחיה משותפת של יועץ ומנהל.
הכלי מיושם במסגרת תהליכי פיתוח מנהלים אותם מלווים יועצי צוות אופטימום במפעל קוקה-קולה שבבני ברק.

 
  רקע תאורטי: למידה שמנוהלת עצמית  
 
במאמר שפירסם Gib Akinאוגוסט 1991 ב- Journal Of Management Education, הוא מתייחס לאבחנה המענינת שבין פדגוגיה (האמנות והמדע להדרכת ילדים) לבין אנדרגוגיה (Andragogy) - שהיא האמנות והמדע לסיוע בלמידתם של מבוגרים. שתי מערכות של הנחות מובילות לשתי גישות שונות:

 
 
למידה מנוהלת עצמית (אנדרגוגית) למידה מנוהלת ע"י מורה (פדגוגית)  
מוכוון-עצמית תלותי הנחות על הלומד
משאב יקר ללמידה לבנות עליו (יותר מאשר להשתמש בו) הנחות על תפקיד הניסיון של הלומד
מתפתחת ממשימות ובעיות של החיים שונה בדרגות בשלות שונות הנחות על מוכנות ללמידה
ממוקדת משימה או בעיה ממוקדת נושא הנחות על האורינטציה בלמידה
INCENTIVES פנימיים, סקרנות חיזוקים ועונשים חיצוניים הנחות על מוטיבציה
כבוד הדדי
קונסנזוס
שיתופי
תומך
סמכותי
תחרותי
שיפוטי
אקלים
בקבלת החלטות משותפת בעיקר ע"י המורה תכנון
בהערכה משותפת בעיקר ע"י המורה אבחון צרכים
במו"מ הדדי בעיקר ע"י המורה הצבת יעדים
פרויקטים
חוזי למידה
רצף עפ"י מוכנות
לפי יחידות תוכן
סילבוס
רצף לוגי
עיצוב תכנית הלימודים
פרויקטים לחקירה
למוד עצמי
טכניקות ניסיוניות
טכניקות מסירה
מטלות קריאה
פעילויות למידה
בהערכה משותפת של הוכחות שנאספו ע"י הלומד בעיקר ע"י המורה הערכה

המחבר מציין שאין לשגות בתפיסה של שחור/ לבן, אלא לראות בשתי קטגוריות אלה קטבים מנוגדים של רצף, כאשר לרבים מתהליכי ההדרכה מאפיינים משני הסוגים.
לאור מסגרת מושגית זו, עומד בפני העוסקים בהדרכת מבוגרים (ופיתוח מנהלים בתוך כך) אתגר של המצאת כלים ותצורות אשר יאפשרו את התהליכים המאפיינים למידה אנדרגוגית.
הפרויקט של פורום למידת העמיתים במחלקת הייצור בקוקה-קולה מלמד על נסיון להתוות מסגרת לימודית שכזאת.
 
  רקע על הארגון ועל האוכלוסיה  
 
חברת קוקה-קולה העולמית מעניקה זכיון למפעל הייצור הישראלי, היושב בבני-ברק. המפעל הוא החמישי בגודלו בעולם (מתוך 1900 המפעלים של החברה).
במפעל מספר מחלקות, אשר הגדולה שבהן היא מחלקת הייצור, ובה כ- 200 עובדים בקוי ייצור אוטומטיים. על עבודתה של שכבה זו ממונה צוות של 18 מנהלי משמרת, שחלקם צמחו מקרב העובדים במפעל וחלקם הגיעו עם רקע מתאים הישר לתפקיד הניהולי.
מנהל המשמרת אחראי לתפעול קו במשך משמרת (כולל תקלות ודיווחים), והן לניהול העובדים.
סוגיות ניהוליות אופייניות שאיתן מתמודד מנהל המשמרת: העדרויות, איחורים, הופעה ונקיון, ציוות אנשים לתחנות, נוכחות וערנות בקו, מוטיבציה ומוראל, בעיות אישיות ובינאישיות של עובדים. מתוך כך נדרש המנהל ליכולות לא קטנות בתחום העצמאות הניהולית, הפעלת שיקול דעת ומנהיגות.
כמו כן בא מנהל המשמרת במגע עם שותפי תפקיד רוחביים - ממחלקות האחזקה, התוצרת הגמורה, בקרת האיכות וכד'. בממשקים אלו נדרש מנהל המשמרת למיומנויות של מו"מ ועבודת צוות ולראיה מערכתית.
 
  תנאים מוקדמים ומאפשרים  
 
בשנת 1995 עברו מנהלי המשמרת במחלקת הייצור של מפעל קוקה-קולה קורס ניהולי שאיפשר להם בדיקה מחודשת של תפיסת התפקיד שלהם וסייע להם ללמוד מיומנויות להתמודדות טובה יותר עם אותו תפקיד.
במהלך המפגשים הסדנאיים התרחשו תהליכים שהם מעבר ללמידתו האישית של כל משתתף. המדובר בניצנים ראשונים של צוות ניהולי המלבן יחדיו סוגיות משותפות, תוך התמודדות (אמנם התחלתית) עם משקעים שונים שגרמו ל"חסימות" בעבר. העלאת נושאים ודיון פתוח בהם, תוך שיתופו של מנהל הייצור ויישום מיידי של חלק מהלקחים, גרמו לחיזוק אמונם של מנהלי המשמרת ביכולת לדחוף את איכות הניהול במחלקת הייצור קדימה - והן לחיזוק רצונם בכך.
הקורס הניהולי הביא לתוצאות במספר מישורים שאיפשרו את המשך העבודה ואת המעבר ההדרגתי מלמידה פדגוגית ללמידה אנדרגוגית: יצירת שפה משותפת בנושאים ניהוליים, בניית אמון המשתתפים ביועצת, בתהליך ובצוות העמיתים כפורום חניכה הדדית והתמצאות היועצת במאפיינים הפורמליים והלא-פורמליים של העבודה במחלקה.
בתכנית העבודה לשנת 1996 הוכנסה מתודת למידה חדשה ברוח "הארגון הלומד", היא פורום למידת העמיתים.

 
 
ניתן להצביע על רצף ההתפתחות משלב הקורס הניהולי (שבמהותו הוא שלב פדגוגי יותר) לשלב פורום הלמידה ההדדית /למידת עמיתים (שהפיגמנט הדומיננטי בו הוא הלמידה האנדרגוגית):

 
 
שיתוף המנהל מיקוד שליטה של המשתתפים מקור הידע  
שותף של מאחורי הקלעים חיצוני מנחה שלב א'
חלק מצוות הלמידה פנימי משתתפים שלב ב'

 
 
פורום למידת עמיתים
 
  פורום למידת עמיתים הוא מסגרת ארגונית המתקיימת בתדירות קבועה ומהווה כיום חלק משגרת החיים של מחלקת הייצור. הפורום מורכב מצוות מנהלי המשמרות בייצור ומונחה בשיתוף של מנהל המחלקה והיועצת הארגונית. מהותו של הפורום הובלה של תהליכי למידה ע"י כוחות פנימיים בהתבסס על התרחשויות היומיום.
מטרתו המוגדרת של הפורום היא להביא את צוות המנהלים במחלקת הייצור לתפקד כ"ארגון לומד" המצמיח את היכולות הניהוליות של כל אחד מהמנהלים על-ידי הסתייעות במשאבים פנימיים.
המפגשים מורכבים מסוגי פעילות שונים:

נושא ניהולי חודשי:
נושא ניהולי אקטואלי (למשל: קליטת עובדים חדשים, מעבר לשיטת עבודה חדשה, בעית מוטיבציה ספציפית וכד'). את הנושא מכין אחד המנהלים (בכל פעם מישהו אחר), אשר מציג אותו ומנחה דיון לגביו. בדיון נעשית הרחבה ומגובשות המלצות למדיניות כמתבקש מהנושא. המנהל האחראי מצויד בדף הכנה ומקבל הדרכה מידי היועצת.

ניתוח מקרה (Test Case):
בהנחיה מקצועית של היועצת, מעלים המשתתפים השונים בעיות ואתגרים שהם נתקלים בהם במהלך אותו חודש בעבודה הניהולית שלהם. המנהל המציג את המקרה שלו נעזר ביתר המשתתפים לניתוח המקרה, הבנת הגורמים שהביאו לאותו מצב וניתוח דרכי הפעולה האפשריים במצב שכזה. היועצת מסייעת לסכם מהו הלקח הארגוני ומהו הלקח האישי של אותו מנהל מהאירוע.

העשרה:
INPUT חיצוני, שעיקר מטרתו הרחבת אופקים ובחינה של המציאות אל מול הנעשה בארגונים אחרים. במסגרת זו מובאים: נושאים תיאורטיים עדכניים מתחום הניהול (בהצגת היועצת / אחד המשתתפים)ת סרטונים ודוגמאות מארגונים אחרים, אורחים חיצוניים אשר עונים לשאלות המשתתפים (למשל מנהלים ממפעלים אחרים) , רשמים מביקורים שעורכים מנהלים ממחלקת הייצור במפעלים אחרים) וכד'.
 
 

הבניות מסייעות
 
  כדי לאפשר זרימה נכונה של תהליכי העבודה, מושקעת תשומת לב רבה להבניות שמטרתן למקד את משימתם של המשתתפים השונים - מנהלי משמרת, מנהל המחלקה, יועצת.
לדוגמא מובא להלן דף ההכנה בו מצוייד המנהל המכין נושא ניהולי חודשי לדיון במליאה:

 
 
פורום למידת עמיתים - מח' הייצור
 
 
דף למנהל להכנת נושא ניהולי
 
     
 
1. תאור מצב קיים:  
הצגת נתונים רלוונטיים
הגדרת נושא - מיקוד ("לשים את האצבע על הנקודה החשובה")
מה הם מרכיבי המצב (מי משפיע, מי מושפע, מה הנושאים העיקריים)
2. הצגת הצורך ("למה צריך לדבר על זה?")
 
מה לא מטופל כרגע.
מה הדילמות
מה המחירים במצב הקיים
מה המחירים לשינוי המצב הקיים
מה האלטרנטיבות האפשריות (הצעה ראשונית)
3. שאלות העבודה לצוות  
רשימה של הנושאים לדיון / לקבלת החלטות ניהוליות, כמו:
- מה אנחנו צריכים עוד ללמוד על הנושא
- מי צריך להיות מעורב
- מה המקום הקריטי שבו ההתערבות תיתן את ההשפעה המרבית ("פארטו")
- מה דרכי הטיפול העיקריות
- מי צריך לרכז את הטיפול
לצורך הכנת הנושא אתה מוזמן להיעזר במנהל המחלקה, סגנו או ביועצת הארגונית.  
 
  כמו כן נערך חוזה ברור לחלוקת תפקידים בין מנהל הצוות ליועץ:
 
 
תחומי התערבות יועץ תחומי התערבות מנהל
ליצור ולהבנות את המסגרת להרים כל מה שדורש התערבות ניהולית, גיבוי כלפי מעלה - החלטה ניהולית על מנת להעניק "שיניים"
להצביע תוך כדי המפגשים על תהליכים להיות שם כמורה ומפתח - לא כשופט. תוך כך לעודד, לאפשר
לסייע מאוחר יותר למנהל בעיבוד החומר העולה במפגשים להשתמש בחומר העולה שם כבסיס לחניכה אישית ותכנון ניהולי
 
  תוצאות הפעילות, שחלקן הוצגו בכנס משאבי אנוש, מורות בברור על הערך המוסף של פורום ללמידת עמיתים בפיתוח היכולת להפקת לקחים וצמיחה ניהולית, אישית וארגונית.